Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सातबीसे, नुवाकोट

सातबीसे

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सातबीसे, नुवाकोट

सातबीसे

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोट

2075-08-19

2075-08-19


नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

विदुर, नुवाकोट