Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सातबीसे, नुवाकोट

सातबीसे

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सातबीसे, नुवाकोट

सातबीसे

कार्यालय प्रमुखहरूको नाम सूची

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
इलाका प्रशासन कार्यालय
सातबिसे, नुवाकोट
कार्यालय प्रमुखहरूको नाम सूची
सिनं कार्यालय प्रमुख पद मिति देखि मिति सम्म कैफियत
रामहरी गजुरेल का. मु. शाखा अधिकृत 2073/02/06 2073/03/21  
साबित्रा ज्ञवाली शाखा अधिकृत 2073/03/22 2073/09/25  
ऋषेश्वर न्यौपाने का. मु. शाखा अधिकृत 2073/09/26 2074/03/26  
किशोर विश्वकर्मा शाखा अधिकृत 2074/04/06 2074/04/08  
ऋषेश्वर न्यौपाने का. मु. शाखा अधिकृत 2074/04/09 2074/10/07  
किशोर विश्वकर्मा शाखा अधिकृत 2074/10/08 2074/10/09  
ऋषेश्वर न्यौपाने का. मु. शाखा अधिकृत 2074/10/18 2075/04/17  
दयाराम पौडेल शाखा अधिकृत 2075/04/18 हालसम्म