Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सातबीसे, नुवाकोट

सातबीसे

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सातबीसे, नुवाकोट

सातबीसे

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने

लाग्ने समय

कागजात तथा प्रकृया पूरा भएकोमा तत्काल। 

सुल्क

रु १० को हुलाक टिकट। 

जिम्मेवार कर्मचारी यादव के सी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी दयाराम पौडेल

1. सिफारिस पत्र, अनुसूची १ को ढाँचामा वडा अध्यक्षद्वारा प्रमाणित गर्ने
2. नागरिकता प्रमाणपत्र, बाबु, आमा, पति, सनाखत गर्ने व्यक्तिको
3. विवाह दर्ता प्रमाणपत्र, विवाह गरेकाको हकमा
4. सनाखत गर्ने व्यक्ति, तीन पुस्ताभित्र कायम रहेको
5. जन्म मिति खुल्ने कागज, जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, नाबालक परिचय पत्र
6. वसाइँसराइ प्रमाणपत्र, आवश्यक पर्ने हकमा
7. फोटो, हालसाले खिचेको, सफा र स्पष्ट देखिने
8. अन्य कागजात, आवश्यक पर्ने हकमा अन्य प्रमाण जुटाउने

 

१. अनुसूची १को ढाँचामा सिफारिस पत्र पेश गर्ने

२. निम्न कागजात बुझाउने

क. बाबु र आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्र सक्कलसमेत

ख. जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र सक्कलसमेत

ग. शैक्षिक प्रमाणपत्रका कागजातहरू सक्कलसमेत

घ. नाबालक परिचय पत्र

३. विवाहितको हकमा बुझाउनु पर्ने

क. पति/पत्नीको नागरिकताको प्रमाणपत्र

ख. विवाह दर्ता प्रमाणपत्र सक्कलसमेत

४. सनाखत गर्ने बाबु आमा भन्दा अन्य व्यक्ति भए बुझाउने

क. सनाखत गर्नेका नागरिकता प्रमाणपत्र सक्कलसमेत

ख. तीन पुस्ताभित्रको नातेदार हो भन्ने प्रमाण खुल्ने कागजात समेत

५. बसाइँसराइ गरेकाको हकमा बसाइँसराइ प्रमाणपत्र सक्कलसमेत 

६. आवश्यक पर्नेमा

क. जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा सक्कलसमेत

ख. अन्य आवश्यक कागजात तथा प्रमाणहरू आवश्यकता बमोजिम पेश गर्ने

७. तीन पुस्ताभित्रका आफन्तले सनाखत गर्ने

८. नाम दर्ता तथा लेखन सूचना भण्डार र प्रमाणिकरण

९. नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण।