Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सातबीसे, नुवाकोट

सातबीसे

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सातबीसे, नुवाकोट

सातबीसे

हाम्रा प्रमुख सेवाहरू

2075-08-11

2075-08-11


१. वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने

२. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी जारी गर्ने

३. नाबालक परिचयपत्र जारी गर्ने

४. नाबालक परिचयपत्रको प्रतिलिपी जारी गर्ने

५. व्यहोरा प्रमाणित गर्ने

६. राहदानी प्राप्तिका लागि सिफारिस गर्ने

७. विभिन्न निवेदन गुनासो उजुरी सुन्ने